ANBI 

De Stichting Atlas & Consorten is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor supporters en andere donateurs aan projecten van het Atlas Ensemble en de Stichting Atlas & Co.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34150102 (RSIN nummer 811213080). Zie hier> de ANBI-standaardinformatie.


Doelstelling Stichting Atlas & Consorten
De Stichting Atlas & Consorten heeft ten doel het bevorderen van een vruchtbare uitwisseling tussen westerse en niet-westerse muziekcultuur. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het in stand houden van tenminste één ensemble, waarin musici uit verschillende culturen met elkaar samenwerken en waarin zowel muziek aan bod komt uit die verschillende culturen als nieuwe muziek die een resultaat is van de samenwerking;
b. het verstrekken van compositieopdrachten voor transculturele composities, werken die hun oorsprong vinden in de wederzijdse beïnvloeding van verschillende culturen;
c. het verstrekken van arrangeer-opdrachten voor traditionele niet-westerse muziek;
d. het organiseren van workshops waarin musici van een verschillende achtergrond van elkaar kunnen leren (musici met een improvisatie-achtergrond leren werken met geschreven muziek en spelen met een dirigent, musici met een notatie-cultuur achtergrond leren improviseren;
e. het informeren van het publiek door middel van achtergrondinformatie, video's, workshops.
De stichting beoogt geen winst.

Activiteitenplan
– Atlas Labs en concerten en tournees van het Atlas Ensemble met concerten in binnen- en buitenland organiseren

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Atlas & Consorten is als volgt samengesteld:
Ad 's-Gravesande, voorzitter
Charlie Crooijmans, secretaris
Caroline Bakker, penningmeester

Beloningsbeleid
Het Bestuur krijgt voor haar bestuurswerkzaamheden geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed. Musici en ondersteunend personeel worden betaald volgens de richtlijnenen van de Fair Practice code.

Financiële verantwoording 

jaarrekening 2022.pdf >