ANBI 

De Stichting Atlas & Consorten is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor supporters en andere donateurs aan projecten van het Atlas Ensemble en de Stichting Atlas & Co.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34150102 (RSIN nummer 811213080).


Doelstelling Stichting Atlas & Consorten
De Stichting Atlas & Consorten heeft ten doel het bevorderen van een vruchtbare uitwisseling tussen westerse en niet-westerse muziekcultuur. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het oprichten en in stand houden van tenminste één ensemble, waarin musici uit verschillende culturen met elkaar samenwerken en waarin zowel muziek aan bod komt uit die verschillende culturen als nieuwe muziek die een resultaat is van de samenwerking;
b. het verstrekken van compositieopdrachten voor composities die hun oorsprong vinden in de wederzijdse beïnvloeding van verschillende culturen;
c. het verstrekken van arrangeer-opdrachten voor traditionele niet-westerse muziek;
d. het organiseren van workshops waarin musici van een verschillende achtergrond van elkaar kunnen leren (musici net een improvisatie-achtergrond leren met geschreven muziek en onder een dirigent werken, musici met een notatie-cultuur achtergrond leren improviseren;
e. het informeren van het publiek door middel van achtergrondinformatie, bijvoorbeeld door middel van tentoonstellingen.
De stichting beoogt geen winst.

Activiteitenplan
– tenminste een maal per twee jaar een tournee van het Atlas Ensemble met concerten in binnen- en buitenland;
- promoten van de bij BIS-records verschenen sacd met een live uitvoering van Joël Bons’ Nomaden.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Atlas & Consorten is als volgt samengesteld:
Joost Westerveld, voorzitter
Joël Bons, secretaris
Caroline Bakker, penningmeester

Beloningsbeleid
Het Bestuur krijgt voor haar bestuurswerkzaamheden geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed. Musici en ondersteunend personeel als productieleider en management werken als ZZP-er en ontvangen voor repetities en concerten een bedrag dat varieert van € 80,- tot € 160,- per dagdeel.

Financiële verantwoording
jaarrekening 2019.pdf >